1.pngAkasztói Sporthorgász Egyesület
Felhasználónév:
Jelszó:
 
2.png
2020 November 25 08:35:12
Navigáció
bullet.gif Hírkategóriák
bullet.gif Kapcsolatfelvétel
bullet.gif Horgászversenyek
bullet.gif Magyarország halfajtái
bullet.gif Fogási napló
bullet.gif Katalógusok
bullet.gif Ételek halból
bullet.gif Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
bullet.gif Halgazdálkodásról és a hal védelméröl szóló 2013. évi CII.törény
sideb-left.pngsideb-right.png
Véletlen Képek
sideb-left.pngsideb-right.png


Top Mix

Magyar Horgász

sideb-left.pngsideb-right.png
Alapszabály2

A L A P S Z A B Á L Y

az

AKASZTÓI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

RÉSZÉRE

I. Fejezet

1. §.

Az egyesület elnevezése és jogállása

1./ Az egyesület /neve/: az AKASZTÓI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET, önálló jogi

személyiséggel rendelkező, az egyesülési jog alapján létrehozott, tagsággal rendelkező és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.Tv. 4.§. /1/ és /2/ bekezdése és a Ptk. 3:63 – 3:87.§-ai hatálya alá tartozó, a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartottnem különös formájú - civil szervezet. / +6/ /+9/

2./ Székhelye: a mindenkori elnök lakóhelye / 6221. Akasztó, Tubáni u. 13. / / +4 /

3./ Képviseli: az egyesület elnöke.

4./ Az egyesület pecsétje: körbélyegző a következő szöveggel:

Akasztói Sporthorgász Egyesület

1968.

a körbélyegző közepén csuka.

2./

5./ Az egyesület logója: ovális körben, szürke alapon, zöld színű felirattal, felül Akasztói SHE, alul 1968 szám látható a folyóvizet jelképező kék alapon. Az ovális körön belül, balról szintén zöld színű kócsag, jobbról botjával horgászó kalapos alak, háttérben középen pedig narancssárga felhők közt lemenő világossárga napkorong látható. / +6

Az egyesület célja, feladata, tevékenysége / +3/

2. §.

1./ A tagok horgászérdekeinek védelme és képviselete.

2./ Minél kedvezőbb horgászati lehetőségek biztosítása.

3./ A társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a szabadidő kulturált eltöltése keretében.

4./ A horgászaton, mint a természetben művelhető aktív sporton keresztül a tagok és más résztvevők egészségének megőrzése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. / +2 /

5./ A tagok és hozzátartozóik, illetve más résztvevők horgászattal, halgazdálkodással kapcsolatos gyakorlati és elméleti képzése, a vonatkozó jogszabályok szerinti vizsgáztatása. / +8/

6./ Az egyesület kezelésében lévő vizek környezetében a természet védelme. / +2 / / +8/

7./ Az egyesület kezelésében lévő vizek melletti, mintegy 10-50 méteres sáv környezetének védelme, beleértve a hulladék és az allergén növények elleni védelmet is. / +2 / / +8/

8./ A gyermekek és ifjúság nevelése a horgász sporton keresztül az egészséges életvitelre, a természet szeretetére, a környezet védelmére. / +2 / +8/

9./ A helyi önkormányzatokkal, más egyesületekkel, határon túli civil szervezetekkel való együttműködés kialakítása, fenntartása az egyesület céljainak megvalósítása érdekében. / +6/ / +8/

3./

3. §.

1./ A célok megvalósítása érdekében biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat, környezetvédelmi rendelkezéséket és egyéb előírásokat. / +6/

Külön belső szabályzattal /10.§.3./ bek. e./ pontja szerint/ bizottságot hoz létre a horgászvizsgáztatás esetleges lebonyolítására. / +8/ / +9/

2./ Ellátja a halállomány védelmét a kezelésében lévő vízterületen, fellép az orvhalászattal, az orvhorgászattal szemben.

3./ A környezet védelme érdekében a horgászható helyeken szükség szerint szemét tárolására alkalmas eszközöket helyez el, s időszakonként azok kiürítéséről és a szállításról gondoskodik. / +2 /

4./ A tagság és más résztvevők bevonásával külön környezetvédelmi napot / napokat/ szervez, /+2/

5./ A horgászható helyek megközelíthetőségéről úgy a vízparti, mint az oda vezető utak karbantartásával gondoskodik. / +2 /

6./ Gyermek és ifjúsági táborokat szervez a horgászati, természet és környezetvédelmi ismeretek megszerzésére és gyakorlati végrehajtására. / +2 /

7./ Az igényeknek megfelelően horgász, illetve egyéb versenyeket szervez, más egyesület, illetve szerv által rendezett versenyekre résztvevőket delegál, / +6/

8./ Tervszerű halgazdálkodást folytat, gondoskodik a halállomány utánpótlásáról, haltelepítést

végez. / +6/

9./ Gondoskodik az egyesület egyéb ingatlanainak, eszközeinek az egyesület céljaival összhangban történő hasznosításáról. / +6/

10./ Az elvárható és minél sokoldalúbb egyesületi tájékoztatás érdekében hirdetményeket jelentet meg, valamint saját honlapot tart fenn. / +6/

4./

II. Fejezet

4. §.

Az egyesület tagja

Önkéntes belépéssel az egyesület tagja lehet:

1./ Az a magyar állampolgár aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma, illetve az egyesülési tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. / +10 /

2./ Nem magyar állampolgár, amennyiben nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

3./ A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét még be nem töltött ifjúsági horgász teljes jogú tag, de tisztségviselővé, vezető tisztségviselővé, illetve felügyelő bizottsági taggá nem választható, illetve nem nevezhető ki. / +10/

4./ Felvételi kérelmét az elnökség elfogadja. / +9/

5./ Aki az elnökség által meghatározott összegű belépési díjat megfizeti. /+9/

6./ Aki a tagsági jogviszonya keletkezésétől számított 30 napon belül, ezt követően pedig a tagsági díjat rendszeresen megfizeti. / +9/

7./ Jogi személy külön kötött megállapodás alapján. / +9/

8./ Aki az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri /+4/ / +9/

5. §.

Az egyesület tagjainak jogai és kötelességei

1./ Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik,

kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg. / 4.§.3./bek./ / +9/

2./ A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi.

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. / +9/

3./ A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal

nem felelnek. / +9/

5./

4./ Tagsági viszonyon alapuló jogok: / +9/

a./ a tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,, javaslatokat és észrevételeket tenni, panasszal és felszólalással fordulni az egyesület elnökségéhez és a közgyűléshez. / +9/

b./ részt vehet az egyesület egyéb tevékenységében és rendezvényein, / +9/ / a közgyűlésen való részvétel, tanácskozási és szavazati jog gyakorlása / +6/

kimarad / +9/

c./ választhat és választható az egyesület szerveibe, / a jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére jelölhető és megválasztható/ / +6/ / +9/

d./ az egyesülettől horgászjegyet igényelhet, / +6/ / +9/

e./ területi engedélyt válthat és az abban feltüntetett vízterületen horgászhat, / +6/ / +9/

f./ az egyesület által rendezett előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon,

horgászversenyeken részt vehet, / +6/ / +9/

g./ az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat hatályon kívül helyezésére bármely tag – a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül – pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a felperes kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

A per a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. / +4/ / +6/ / +9/

5./ A tag köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek

teljesítésére, ennek során: / +9/

a./ az alapszabályt, a közgyűlési és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani,

b./ óvni, védeni az egyesület tulajdonát, a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat a megadott határidőig / legkésőbb november 30-ig / az egyesületnek befizetni, / +9/

c./ részt venni az egyesület közgyűlésein, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában,

6./

d./ a horgászatra vonatkozó jogszabályokat az országos, illetve helyi horgászrendet betartani és betartatni,

e./ őrködni a vizek és partjainak tisztasága felett, és segíteni a halőrzés munkáját,

f./ a fogási naplót előírás szerint vezetni, és időben leadni,

6./ Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. / +9/

6. §.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

1./ A tagsági viszony az egyesületbe történő felvétellel keletkezik. A tagfelvételi kérelmet írásban kell benyújtani, a tagfelvételről az elnökség dönt. A döntésről a kérelmezőt írásban kell értesíteni.

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. /+3/ / +9/

2./ Tagsági viszony megszűnik:

a./ a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, / +9/

b./ kilépéssel,

c./ a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, / +9/

3./ A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. / +9/

4./ Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti / 4.§. /, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja.

A felmondásról az elnökség javaslatára az egyesület közgyűlése dönt. / +9/ / +10 /

5./ A tagsági jogviszony felmondását kimondó közgyűlési határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a határozat hatályon kívül helyezését a Ptk. 3:34 §-a, illetve az alapszabály 5.§. 4./ bek. g./ pontja szerinti perben kérni lehet. / +9/

7./

III. Fejezet / +3 /

7. §.

Az egyesület szervei

1./ Önkormányzati szervek:

a./ közgyűlés

b./ elnökség / +9/

c./ kibővített elnökség / +9/

d./ felügyelő bizottság

f./ fegyelmi bizottság

g./ jelölő bizottság / +9/


2./ Vezető tisztségviselők és tisztségviselők:

a./ Vezető tisztségviselők: az elnök, alelnök, titkár és gazdasági felelős, akik az ügyvezetést ellátó elnökség tagjai.

b./ Tisztségviselők:

1./ választott tisztségviselők: a horgászmester, az ifjúsági felelős, a környezetvédelmi

felelős, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, a fegyelmi bizottság elnöke és tagjai,

jelölő bizottság elnöke és tagjai.

2./ kinevezett tisztségviselők: a halőri csoportvezető és a halőrök. / +9/

8. §.

A közgyűlés

1./ A döntéshozó szerv:

a./ Az egyesület tagjai a törvény, illetve az alapszabály alapján őket megillető döntési

jogkörüket a tagok összességéből álló testületben, a közgyűlésben gyakorolják.

b./ Az egyesület legfőbb – az egyesületi élet minden kérdésére kiterjedő, általános hatáskörű - döntéshozó szerve a közgyűlés, mely döntéseit ülés megtartásával hozza. / +9/

8./

2./ A közgyűlés hatásköre:

a./ az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása, éves költségvetés elfogadása, az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása. / +9/

b./ megválasztja, illetve visszahívja a vezető tisztségviselőket /az elnökséget/, az

egyesület elnökét, alelnökét, titkárát és gazdasági felelősét. / 7.§.2/a / / +9/

c./ megválasztja, illetve visszahívja az alábbi tisztségviselőket:

- horgászmester,

- ifjúsági felelős,

- környezetvédelmi felelős és esetleges pótlásukra alkalmas kettő póttag,

- felügyelő bizottság elnöke,

- felügyelő bizottság kettő tagja és esetleges pótlásukra alkalmas egy póttag,

- fegyelmi bizottság elnöke,

- fegyelmi bizottság kettő tagja és esetleges pótlásukra alkalmas egy póttag,

- jelölő bizottság tagjai. / +9/

d./ A vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll. / +9/

e./ megállapítja a vezető tisztségviselők és választott tisztségviselők esetleges

díjazását. / +9/

f./az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,

vezető tisztségviselőjével, választott tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt.

/ +9/

g./ a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. / +9/

h./ a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.

/ +9/

i./ a végelszámoló kijelölése. / +9/

j./ dönt a végelszámoló 2011. évi CLXXV. Tv. 9/G §. 1./ és 2./ bekezdései szerint

összeállított javaslatáról, / +9/

k./ kimondja az egyesület megszűnését, szétválását, más egyesülettel történő

egyesülését a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával, / +9/

l./ megállapítja, módosítja az egyesület fegyelmi szabályzatát, / +9/

9./

m./ megsemmisíti az elnökség, illetve kibővített elnökség jogszabályba ütköző határozatait, / +9/

n./ másodfokon eljár a vezető tisztségviselők és választott tisztségviselők fegyelmi ügyében, / +4/ / +9/

o./ dönt a 6.§. /4/ bekezdésében említetett / tagsági viszony felmondása/ ügyben / +9/

p./ eseti döntéssel átruházhatja a kizárólagos hatáskörbe nem tartozó ügyeket az elnökségre,

illetve kibővített elnökségre. / +9/

r./ a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság előterjesztett beszámolójának elfogadása,

/ +1 / / +9/

s./ dönt az egy évnél hosszabb időre kötött hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal

kapcsolatos szerződési ügyekben, / +9/

3./ A közgyűlés ülésezése:

a./ A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

b./ A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. / +9/

4./ A közgyűlést a szükséges intézkedések megtétele céljából össze kell hívni, ha:

a./ a tagok egyharmada a cél és ok megjelölésével kéri. Amennyiben az elnökség a tagok összehívásra vonatkozó kérelmének nem tesz eleget, úgy a kezdeményezők közül bárki összehívhatja a közgyűlést a megjelölt okok és célok alapján. / +4 / / +9/

b./ az elnökség szükségesnek tartja, / +9/

c./ a felügyelő bizottság kezdeményezi,

d./ az ügyész keresetére a bíróság szükség esetén a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a döntéshozó szervet, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a döntéshozó szervet, és minderről értesíti

az egyesületnél választott felügyelő szervet is, / +10/

e./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, / +9/

f./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor

teljesíteni, vagy / +9/

g./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. / +9/

10./

h./ az e./ - g./ pontok miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. / +9/

9. §.

A közgyűlés összehívása és működése

1./ A közgyűlést az elnökség, a határozatában megjelölt helyre, meghívó küldésével hívja össze. / +9/

2./ A közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a meghívó az ülés előtt legalább 15 nappal a tagok részére kézbesítésre kerüljön. /”napirendet is tartalmazó” kimarad /

A közgyűlésre szóló meghívót a honlapon is meg kell jelentetni, s a közgyűlés össze-

hívásáról az egyesületi tagokat egyéb hirdetménnyel is tájékoztatni kell. / +9/

3./

a./ A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy abból egyértelműen kiderüljön a tárgyalni kívánt témakör.

Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a 4./ bekezdésben említett, valamennyi részvételre jogosult több mint fele jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. / +9/

b./ A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül

a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv jogosult dönteni.

Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. / +9/

4./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele / 50 %-a/ +1 fő jelen van.

Ha a közgyűlés határozatképtelen, azonos napirenddel megismételt ülést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A meghívónak tartalmaznia kell az esetleges megismételt közgyűlés időpontját is. A megismételt közgyűlés csak a meghívóban közölt, illetve a 3/b. pont szerint kiegészített napirendi pontok tekintetében határozatképes. A közgyűlési meghívónak a megismételt közgyűlés megtartására vonatkozó szabályokat tartalmaznia kell. A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. 8 napon túli időpontra új meghívóval kell közgyűlést összehívni. / +4 /, / +6/ / +9/

11./

5./ A határozatképességet minden határozatnál vizsgálni kell.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. / +9/

6./ A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület

terhére másfajta előnyben részesít,

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja,

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. / +9/

7./ A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza.

A szavazatokat – a 9.§./8/ bek. b./pontjában írtak közreműködésével is - a levezető elnök számolja össze, s hirdeti ki a szavazás eredményét.

Szavazategyenlőség esetén a szavazást kétszer meg kell ismételni. Háromszori szavazat-

egyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. / +10/

8./

a./ A résztvevők megjelenéséről jelenléti ívet kell vezetni, a jelenléti ívet a jegyzőkönyv hitelesítők hitelesítik.

b./ A közgyűlést a 18.§. /11/ bekezdésének megfelelően a titkár vezeti, aki gondoskodik a jegyzőkönyvvezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők – akik egyben a szavazatszámlálók is –

megválasztásáról. / +9/

9./ A közgyűlésen elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvnek kell készülnie. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell egyebek mellett a közgyűlés helyét, idejét, az aktuális taglétszámot a megjelentek számát, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a hozott döntések szövegét és az egyes döntésekre vonatkozó szavazati arányt. A közgyűlési jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv

hitelesítő írja alá. / +4 / / +9/

10./ A közgyűlési határozatokat – a tag személyét érintő határozat kivételével - az

elnökség köteles annak meghozatalától számított 15 napon belül az egyesület honlapján

közzétenni. A tag személyét érintő határozatot kézbesíteni kell az érdekeltnek. /+9/

12./

11./ A tisztségviselők választására vonatkozó szabályok:

A tisztségviselők jelölésére a közgyűlés – a tisztségviselői választást megelőző közgyűlésen - az egyesületi tagok lakhelyéhez igazodóan 100 tagonként egy azonos lakhelyű jelölő bizottsági tagot választ.

A jelölőbizottság mandátuma 5 évre szól. A jelölőbizottság tagjai megválasztják az elnököt. A jelölő bizottság tagjainak számát a kerekítés általános szabályai

szerint – az összes egyesületi tag számából kiindulva – az elnökség határozza meg. A jelölő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a jelenlévők száma meghaladja az összes tag 2/3-át.

Törekedni kell arra, hogy a lakhelyhez való arányos igazodás más tisztségviselői jelölésnél, választásnál is érvényesüljön. Vezető tisztségviselők választásánál az arányos igazodástól csak jelentkezők hiányában, illetve nem vállalásnál lehet eltérni. / +5/ / +6/ / +9/

12./ A közgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható:

a./ a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya,

b./ a döntések érintettekkel való közlésének, illetve nyilvánosságra hozatali módja.

/ +3 / / +9/

10. §.

Az elnökség és kibővített elnökség / +9/

1./ Az ügyvezetés fogalma, az ügyvezetés ellátása:

a./ Az egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe – figyelemmel a 10.§. /3/ bek. c./ pontjára is - a vezető tisztségviselőkből álló testület, az elnökség jogosult.

b./ Az elnökség az egyesület ügyintéző – ügyvezető – szerve, amely gondoskodik a

közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés

közötti időszakban a jogszabályokban és alapszabályban meghatározott egyesületi munka folyamatosságát és jogszerűségét. / +10 /

c./ Az elnökség, illetve a vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét az egyesület

érdekének megfelelően köteles ellátni. / +9/

2./ Az elnökség és kibővített elnökség összetétele és ülései:

a./ Az elnökség tagjai a választott vezető tisztségviselők: az elnök, alelnök, titkár és

a gazdasági felelős.

b./ Az elnökség határozatait az üléseken hozza, mely ülés akkor határozatképes, ha

azon legalább három vezető tisztségviselő jelen van. / +10 /

13./

c./ Az ügyvezető szerv ülései lehetnek elnökségi ülések, illetve kibővített elnökségi ülések.

- Az elnökségi ülés meghívottjai a vezető tisztségviselők.

Az ülésről tájékoztatni kell a felügyelő bizottság elnökét is, aki tanácskozási joggal az

ülésen részt vehet.

- A kibővített elnökségi ülések meghívottjai az elnökségi ülésen részt vevőkön kívül

tanácskozási és szavazati joggal az ifjúsági felelős, a horgászmester, a környezetvédelmi felelős, tanácskozási joggal a felügyelő bizottság elnöke, a fegyelmi bizottság elnöke és a halőri csoportvezető, illetve a napirenddel érintett más személy.

Kibővített elnökségi ülés csak személyes részvétellel folytatható le, és akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezők közül legalább 5 fő jelen van. /+9/

3./ Az elnökség és kibővített elnökség feladata, hatásköre:

a./ Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni,

b./ Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen:

- az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a

döntések meghozatala,

- a beszámolók elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,

- az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,

- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,

a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,

- az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a

tisztségviselők megválasztásának előkészítése,

- a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,

- az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,

- részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

- a tagság nyilvántartása,

- az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,

- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak

bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele,

- a tag felvételéről való döntés.

c./ A kibővített elnökség hatáskörébe tartozik különösen:

- az Alapszabály és Fegyelmi Szabályzat tervezeteinek, módosításainak közgyűlés

elé terjesztésének jóváhagyása,

- az elnökségi beszámoló közgyűlés elé terjesztéséhez való hozzájárulás,

- az éves pénzügyi beszámoló közgyűlés elé terjesztésének jóváhagyása,

- az éves költségvetés közgyűlés elé terjesztéséhez való hozzájárulás,

14./

- a horgászmesteri, ifjúsági felelősi és környezetvédelmi felelősi jogviszony

megszűnése esetén a póttagok közül új tisztségviselő megválasztása,

- a nagyobb éves rendezvények / környezetvédelmi feladatok, horgászversenyek,

ifjúsági táborok, stb./ számának, előrelátható idejének meghatározása,

- a fegyelmi és felügyelő bizottság elnökének teljes jogú /javaslattételi és szavazati/

részvételével első fokon eljár a választott tisztségviselők és a vezető tisztségviselők

fegyelmi ügyében, figyelemmel a 9.§ /6/ bekezdésében írtakra is.

Az elnökség további feladatai:

d./ gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetés keretében a közgyűlés által

megállapított körben, a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat, a költségvetés

keretei között dönt a jutalmazási keret felhasználásáról, / +9/

e./ állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre, feladataikat és hatáskörüket meghatározza,

f./ dönt a kezelésében lévő vízterületek halgazdálkodásáról,

g./ megállapítja a kezelésében lévő horgászvizek területjegyeinek árát, a tagdíjat, belépési és

egyéb / pl. környezetvédelmi/ díjat, valamint a helyi horgászrendet, / +4 /

h./ másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltött tagjainak fegyelmi ügyében, / +9/

i./ megállapítja a horgászversenyek, valamint más rendezvények helyét, időpontját, feltételeit, díjait, stb, - figyelemmel a 10.§. /3/ bek. c./ pontjában írtakra is -, / +9/

j./ előzetesen elfogadja az éves költségvetést és a mérleget, / +9/

k./ ellátja az egyesület céljával összefüggő egyéb feladatokat, beleértve a célok megvalósítá-

sa érdekében halaszthatatlan tennivalók végrehajtásával összefüggő, a 8.§. /2/ bek. d./

pontjában nem érintett munkáltatói feladatokat is. / +10/

l./ meghatározza saját munkaprogramját, és az adott ciklusra tervet készít a fenti programjaihoz,

m./ munkaköri leírásokban meghatározza a horgászmester, ifjúsági felelős és a környezetvédelmi felelős és a halőri csoportvezető feladatát, /+3 / / +9/

n./ a megfelelő szakvizsgával rendelkezők közül a halőrzési feladatok ellátására, az összeférhetetlenség figyelembe vételével halőröket bíz meg, a munkaköri leírásban meghatározza a végzendő feladatokat. / +3 /

o./ elkészíti az Alapszabály és Fegyelmi Szabályzat tervezeteit, módosításait, s azokat a közgyűlés elé terjeszti. Az egyesület működéséhez szükséges egyéb belső szabályzatait kiadja, s biztosítja azt, hogy a tagok azokat megismerhessék. / +6/

15./

p./ az egyesület működőképességének fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. / +9/

r./ a felügyelő bizottság véleményével ellátott előterjesztést készít a közgyűléshez az

egyesület esetleges jogutódlással történő megszűnésére. / +9/

/ az e. - o. pontok elnevezése a korábbi 2./ bekezdés e.-o. pontja helyett

3./ bekezdés e. – o. pontra változtak. / / +9/

11. §.

Az elnökség és kibővített elnökség működése / +9/

l./ Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább négyszer, ezen belül a kibővített elnökségi ülést háromszor össze kell hívni. / +9/

2./ Ezen túlmenően kötelező az elnökséget összehívni, ha: / +9/

a./ a tagok egyharmada az ok megjelölésével javasolja, vagy

b./ a felügyelő bizottság - a vizsgálatai eredményeként hozott határozata alapján – kezdeményezi. / +9/

c./ ha a vezető tisztségviselők közül legalább kettő fő az összehívást kéri. / +9/

3./ Az elnökség ülését, valamint a kibővített elnökségi ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. / +9/ / +10 /

4./ Az ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés napirendjét, idejét, helyét

és a napirend előadóját. / +9/

5./ A meghívót úgy kell kiküldeni, hogy az ülésre meghívottak az ülés előtt azt legalább 8 nappal kézhez kapják. / +9 / / + 10 /

Amennyiben a meghívó valakinek levél küldésére alkalmas elektronikus hírközlő eszközön nem küldhető el, úgy azt postai úton kell továbbítani. / +9/

6./ Az elnökség és a kibővített elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást kétszer meg kell ismételni. Háromszori szavazategyenlőségnél a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részsül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. /+ 3, / +4 / / +9/

16./

7./ Az elnökség a hatáskörébe tartozó ügyek elsődleges vitelét szakirányultsági szempontokból a vezető tisztségviselők között megoszthatja, de azok jog és alapszabályszerűségért az ügy intézője mellett egyetemlegesen is felelős. / +9/

8./ Az elnökségi és kibővített elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. / +9/

9./ Az elnökség és kibővített elnökség határozatairól nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható: / +9/

a./ a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya,

b./ a döntések érintettekkel való közlésének, illetve nyilvánosságra hozatali módja. / +3 /

12. §.

A felügyelő bizottság

1./ Az egyesületben elnökből és kettő tagból álló felügyelő bizottság működik azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést az egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

A közgyűlés által választott felügyelő bizottsági póttag bizottsági taggá a rendes tag

tisztségének megszűnésével válik. / +9/

2./ A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesületben

más tisztséget tölt be. / +9/

3./ A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

A felügyelő bizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. / +9/

4./ A felügyelő bizottság elnökét, tagjait és póttagját a közgyűlés 5 évre választja.

A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. / +9/

5./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízás

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. / +9/

6./ A felügyelő bizottság feladatai:

a./ A felügyelő bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni,

és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni.

b./ A felügyelő bizottság köteles az egyesület ügyvezető szervének az egyesület jogutódlással történő megszűnésére vonatkozó előterjesztését véleményezni.

17./

c./ A felügyelő bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

d./ A felügyelő bizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, más tisztségviselőktől, az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

e./ A felügyelő bizottság feladatát saját munkaterve alapján látja el, de legalább

negyedévente köteles megvizsgálni az egyesület költségvetését, zárszámadását,

vagyon mérlegét és ezek alapjául szolgáló okmányokat.

f./ A felügyelő bizottság a végzett munkáiról évente köteles írásban jelentést

készíteni. Ez a közgyűlésnek beszámoló, az elnökségnek pedig tájékoztató. / +9/

7./ A felügyelő bizottság működése:

a./ A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.

Összehívásáról az elnök gondoskodik.

b./ Az ülésre szóló meghívót, mely egyben az ellenőrzésről szóló értesítés is, a

11.§. /5/ bekezdésben írtakra is figyelemmel úgy kell kiküldeni, hogy az érdekeltek

az ülés előtt legalább 3 nappal azt megkapják.

c./ A felügyelő bizottság üléseit az elnök vezeti. Az ülésen jegyzőkönyvet kell

készíteni, tartalmára a közgyűlési jegyzőkönyv szabályai az irányadók.

A könyvelés és okmányok ellenőrzési tapasztalatairól az „Ellenőrzési napló”-ba való bejegyzéssel is számot lehet adni. A bejegyzés a jegyzőkönyvet helyettesíti.

d./ A felügyelő bizottság három tag esetén határozatképes.

Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg. / +9/

8./ A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy

nem megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben. /+9/

9./ Ha a felügyelő bizottság kisebb hiányosságot, vagy szabálytalanságot állapít meg, felhívja az érdekelt figyelmét és kéri annak kiküszöbölését. /+3 / / +9

10./ A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a./ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként sértő esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

b./ a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. /+3 / / +9/

18./

11./ Az intézkedésre jogosult szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. /+3/ / +9/

12./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. /+3/ / +9/

13. §.

A fegyelmi bizottság

1./ Az egyesületben a fegyelmi bizottság elnökéből és 2 fegyelmi bizottsági tagból álló testület működik.

A fegyelmi bizottság póttagja bizottsági taggá a rendes tag tisztségének megszűnésével válik.

2./ A fegyelmi bizottság elnökét 2 tagját és 1 póttagját a közgyűlés választja.

3./ A fegyelmi bizottság megbízása 5 évre szól és a megbízás elfogadásával jön létre.

/ +9/

4./ A bizottság elnöke és tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, illetve a felügyelő bizottság tagjai, valamint más tisztséget sem tölthetnek be. / +3 / / +9/

5./

a./ A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak és a kinevezett tisztséget betöltő tagjainak fegyelmi ügyében. / +9/ / +10 /

b./ A kibővített elnökség a fegyelmi és felügyelő bizottság elnökével együtt első fokon

eljár a vezető tisztségviselők és a választott tisztségviselők fegyelmi ügyében. / +10 /

c./ Az első és másodfokú / Lásd: 10.§. /3/ h. és 8.§. /2/ n. pontok / eljárás eredménye

nem lehet az egyesületből való Ptk. 3:70. §-ában meghatározott kizárás. / +10 /

6./ A bizottság eljárására az egyesület közgyűlésén elfogadott fegyelmi szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók.

7./ A fegyelmi bizottság 3 tag jelenlétében határozatképes. Határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

8./ A fegyelmi helyzetről, a bizottság munkájáról a közgyűlésnek évente beszámol, illetve az

elnökséget tájékoztatja. /+4 / / +9/

19./

14. §.

A jelölő bizottság / +9/

1./ A közgyűlés által választható vezető tisztségviselők és tisztségviselők választásának

előkészítésére a közgyűlés az alapszabály 9.§. 10./ bekezdése szerint meghatározott számú jelölő bizottságot választ. / +9/

2./ A jelölő bizottság hatáskörét, feladatát az egyesület ügyvezető szerve külön

szabályzatban határozza meg, de ezen felül a jelölő bizottság tagjai az elnökségtől

függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. / +9/

15. §.

Vezető tisztségviselőkre és tisztségviselőkre vonatkozó szabályok

1./ Vezető tisztségviselőket és választott tisztségviselőket az egyesület tagjai választják meg, vagy hívják vissza.

A megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre, és öt éves időtartamra szól.

Vezető tisztségviselővé és tisztségviselővé az egyesület bármely tagja választható, aki nem esik jogszabályi, illetve alapszabályi korlátozások hatálya alá.

Kinevezett tisztségviselők megbízása az elnökség jóváhagyásával készült kinevezési okmány aláírásával jön létre. / +9/

2./ A vezető tisztségviselővel és tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró

okok:

a./ Vezető tisztségviselő és tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,

b./ aki magyar állampolgár.

c./ Nem lehet vezető tisztségviselő és tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő

hátrányos következmények alól nem mentesült.

d./ Nem lehet vezető tisztségviselő és tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője és tisztségviselője nem lehet.

e./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

f./ Vezető tisztségviselők és tisztségviselők nem lehetnek egymás, valamint a felügyelő és fegyelmi bizottság elnökeivel, tagjaival egymás közeli hozzátartozói. / +9/

20./

3./Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség:

a./ A vezető tisztségviselő és tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az

egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a rendelkezésére álló és

az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

b./ A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést,

ha az az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen

gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilván-

tartó bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. / + 9/

4./ A vezető tisztségviselő és tisztségviselő felelőssége:

a./ A vezető tisztségviselő és tisztségviselő az ügyvezetési és egyéb, az egyesület érdekében végzett tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.

b./ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag, vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

c./ Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. / +9/

5./ A vezető tisztségviselői és választott tisztségviselői megbízás megszűnése:

a./ Megszűnik a vezető és választott tisztségviselői megbízás

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,

- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,

- visszahívással,

- lemondással,

- a tisztségviselő halálával,

- a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben

történő korlátozásával,

- a tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

b./ A végelszámolás és kényszer-végelszámolás kezdő időpontjában az egyesület

vezető tisztségviselőjének megbízása megszűnik.

21./

c./ Az egyesület tagjai a vezető és választott tisztségviselőt bármikor, indoklás nélkül

visszahívhatják.

d./ A vezető és választott tisztségviselő megbízásáról az egyesülethez, az egyesület más vezető tisztségviselőjéhez, vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor

lemondhat.

e./ Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. / +9/

16. §. / +9/

Az egyesület elnöke

Az elnök:

1./ Képviseli az egyesületet, / +3 /

2./ Összehívja és vezeti az elnökség üléseit, / +3 / / +9/

3./Az elnökség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a munkamegosztás érdekében

az elnök feladatai különösen:

a./ Az egyesület napi ügyeinek vitele, szervezése, ennek érdekében más egyesületekkel,

szövetséggel, hatóságokkal és egyéb szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel a kapcsolat fenntartása.

b./ Az egyesület és az elnökség munkájáról beszámoló készítése, az elnökség elé, majd az elnökségi jóváhagyást követően a közgyűlés elé terjesztése.

c./ Részvétel a közgyűlésen és az egyesülettel kapcsolatban felmerült, más vezető

tisztségviselő feladatai közé nem tartozó kérdésekre a válaszadás megtartása.

d./ Olyan ügyekben, melyekre vonatkozóan a feladat elkülönítés nincs meghatározva

az ügyintéző, illetve végrehajtó kijelölése. Kijelölés hiányában az ügy intézője

az elnök.

4./ Gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot az alelnökkel, titkárral és gazdasági felelőssel együtt. Az egyesület bankszámlájáról való rendelkezéshez két jogosult személy együttes aláírása szükséges. / +4/ / +9/

5./ A költségvetés keretében gyakorolja az utalványozási jogkört, a pénzkezelési szabályzat szerint. Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja a pénztár felé a pénzmozgás jogosságát, valamint az egyéb anyagok és eszközök mozgását. / +4/ / +9/

22./

17. §. / +9/

Az egyesület alelnöke

Az alelnök:

1./ Az alelnök az elnök általános helyettese.

2./ Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök teljes elnöki jogkörrel intézkedhet. / +4 /

3./ Az alelnök segíti az elnököt és a titkárt feladati ellátásában, azok akadályoztatása,

illetve felkérés esetén a feladatokat végrehajtja. / +9/

18. §. / +9/

Az egyesület titkára

A titkár:

1./ Más ügyintéző kijelölésének hiányában előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket. / +9/

2./ Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről, valamint a

határozatok írásba foglalásáról.

Gondoskodik a közgyűlési meghívó elkészítéséről, a tagság és az egyesületi szervek

értesítéséről. / +3 / / +9/

3./ Irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásos, adminisztratív teendőit, e

feladatok maradéktalan ellátása érdekében ellenőrzéseket tarthat.

Az egyesületnél keletkezett iratokat rendszerezi és őrzi. / +3 / / +9/

4./ Javaslatot tesz az elnökség évenkénti és a ciklusra vonatkozó

munkaprogramjára. / +9

5./ Javaslatot készít az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítésére. / +9/

6./ Előkészíti az alapszabály és fegyelmi szabályzat tervezeteit, módosításait, azokat

az elnökség, illetve közgyűlés elé terjeszti.

Ugyancsak előkészíti az egyesület működéséhez szükséges egyéb belső szabályzatait, s

azokat az elnökség elé terjeszti, és gondoskodik arról, hogy azokat az érdekeltek megismerhessék. / +9/

7./ Javaslatot tesz a horgászmester, ifjúsági felelős, környezetvédelmi felelős és a

halőri csoportvezető feladatit meghatározó munkaköri leírások összeállítására,

azokat az elnökség elé terjeszti. / +9/

23./

8./ Javaslatot tesz az ifjúsági felelős véleményének és közreműködésének kikérése

mellett az elnökségnek a megyei, országos ifjúsági horgász és egyéb versenyeken való részvételre, az ilyen versenyeken indulók egyéni részvételére és csapatösszeállítására,

az ifjúsági táborok megszervezésére, lebonyolítására.

Ugyancsak javaslatot tesz a fenti rendezvények pénz, eszköz és egyéb anyagok biztosítására, valamint a segítő nagykorú tagok összetételére vonatkozóan.

A munka és egyéb programokat összeállítja, a lebonyolítást felügyeli és azokban

személyesen részt vesz. / +9

9./ Előkészíti az elnökség hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárási ügyekben a

határozat tervezeteket, az ezt megelőző eljárást megszervezi, illetve végrehajtja.

/ +9/

10./ Segíti az elnököt feladatainak ellátásában. / +9/

11./ A közgyűlésen ellátja a levezető elnöki, valamint a választást levezetői feladatokat./ +9/

12./ Felfekteti és vezeti a határozatok könyvét a 9.§. 12. és 11.§. 9. bekezdése szerint./ +3 / / +9/

13./ Gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési, valamint az utalványozási jogot a 16.§ 4.

és 5. bekezdés szerint. / +4 / / +9/

19. §. / +9/

Az egyesület gazdasági felelőse

A gazdasági felelős:

1./ Elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és pénzügyi beszámolót, s azt az elnökség, majd a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. / +9/

2./ Az elnökség rendszeres tájékoztatása mellett felelősen gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetés keretén belül a közgyűlés által megállapított körben.

A költségvetés egyes rovatai közötti átcsoportosítás szükségességét időben jelzi

az elnökségnek. / +9/

3./ Irányítja az egyesületi vagyon kezelését, azokról nyilvántartást vezet, a vagyon

felhasználására és befektetésekre vonatkozóan javaslatot tesz az elnökségnek,

illetve a közgyűlésnek. / +9/

4./ Az egyesület működőképességének fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatalára javaslatot tesz. / +9/

24./

5./ Intézi az egyesület egyéb gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnökségnek

az egyesület vagyoni helyzetéről. / +9/

6./ Okmányolt számadásokat vezet a pénz és vagyon kezeléséről, ellátja a pénztárosi feladatokat az egyesület házipénztár szabályzata szerint. / +3/ / +9/

7./ Vezeti az egyesület tagnyilvántartását, gondoskodik a tagfelvételek végrehajtásáról,

azok és a törlések adminisztratív feladatainak ellátásáról. / +3 / / +9/

8./ Javaslatot tesz az elnökségnek az alábbi ügyekben:

a./ Az egyesület kezelésében és érdekeltségében lévő horgászvizek területi jegyeinek árára, a tagdíjakra, a belépési és egyéb díjakra vonatkozóan.

b./ A titkárral együttműködve az egyesület kezelésében vagy érdekeltségében lévő horgászvizeken kialakítandó horgászrendre vonatkozóan.

c./ A horgászmester véleményének kikérése mellett a horgászversenyek helyére,

idejére, feltételeire és díjaira vonatkozóan.

d./ A horgászmester véleményének kikérése mellett a megyei, országos és egyéb

felnőtt versenyeken való részvételre, az egyéni indulók személyére, a csapatversenyek személy szerinti összeállítására, a rendezvények pénz, eszköz és egyéb anyagok

biztosítására, felhasználására vonatkozóan.

A részvételt, lebonyolítást felügyeli, azokon személyesen részt vesz.

e./ A környezetvédelmi felelős, valamint a halőri csoportvezető véleményének

kikérése mellett az egyesület kezelésében lévő utak javítására és egyéb környezetvédelmi feladatok ellátására.

f./ A halőri csoportvezető megbízására, valamint a halőri csoportvezető véleményének kikérése mellett a szakvizsgával rendelkezők közül a halőrök kinevezésére, illetve a kinevezés visszavonására. / +9/

9./ Segíti az elnököt a feladatai ellátásában. / +9/

10./ Gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot a 16.§.4. bekezdése szerint.

/ +4 / / +9/

25./

IV. Fejezet / +3 /

20. §.

Az egyesület jogi személyisége, vagyona és gazdálkodása

1./ Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön létre, és saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden, a nevéhez kapcsolódó joggal,

különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint

egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.

/ +6/ / +9/

2./ Az egyesület az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében a vagyonával önállóan gazdálkodik. / +6/

3./ Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. / +6/

4./ Az egyesület tagja – a vagyoni hozzájárulásának / tagdíj, egyéb díj/ megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. / +6/

5./ Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását./ +6/

6./ Az egyesület vagyona: / +6/

a./ ingatlan

b./ ingó vagyona

c./ értékpapír követelés, készpénz

d./ immateriális javakból áll / állhat /. / +3 /

7./ Az egyesület bevételei:

a./ tagdíj, belépési és egyéb díjak,

b./ területi engedélyekből származó bevétel, / +6/

c./ költségvetési támogatások, adományok, / +6/

d./ egyéb alapszabály szerinti tevékenységek bevételei,

26./

8./ Az egyesület kiadásai: / +6/

a./ az alapszabályban meghatározott célokhoz, feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek, / +6/

b./ az egyesület szerveinek, szervezetének működési /adminisztrációs és egyéb közvetett/ költségei, / +6/

c./ a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásai / +6/

d./ egyéb költségek. / +6/

9./ Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnökség és közvetve a gazdasági felelős tartozik felelőséggel. / +6/ / +9/

10./ Az esetleges végelszámolás /kényszer-végelszámolás/ közzétételét, csőd-vagy felszámolási eljárás elrendelését követően az egyesületnek haladéktalanul el kell különítenie az eljárás költségeinek fedezetét. / + 7 /

11./ Az egyesület 24.§. 1./ bek. b./ pontja szerinti megszűnése esetén az egyesületnek a

hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonáról a megszűnést kimondó közgyűlés

határoz. / +9/

12./ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. / +9/

13./ A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. / +9/

21. §. /+6/

Az egyesület könyvvezetése, beszámolási szabályai / +6/

1./ Az egyesület a célok szerinti tevékenységéből származó bevételeit, illetve kiadásait

elkülönítetten tartja nyilván. /+6/

27./

2./ Az egyesület könyvvezetése az egyszeres könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik, ahol az üzleti év azonos a naptári évvel. /+6/

3./ Az egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárást követően az üzleti év utolsó napjával, esetleges megszűnése esetén a megszűnés napjával, mint mérlegforduló nappal köteles beszámolót készíteni, mely beszámoló tartalmazza a mérleget /egyszerűsített mérleget/, illetve eredmény kimutatást . /+6/ / +9/

4./ A közgyűlés által elfogadott beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni, illetve közzé kell tenni a civil szervezetek

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben

meghatározottak szerint. /+6/ / +9/

5./ Ha az egyesület a szakmai monitoring rendszer adatai alapján az államháztartás

központi alrendszeréből kapott 2011. évi CLXXV. Tv. 19.§.1./bek c./ pontja szerinti költségvetési támogatásai összesen meghaladják valamely költségvetési év vonatkozásában az ötvenmillió forintot „jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezetnek” minősül. /+6/ / +9/

6./ A jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet nyilvántartás szerint képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjét az 5./ bekezdés szerinti feltétel teljesülését követően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és esedékességének

időpontjáról szóló tájékoztató megküldésével a miniszter harmincnapos határidővel

felhívja vagyonnyilatkozat tételére. / +9/

7./ A közzétételi kötelezettség kiterjed a saját honlapon történő elhelyezésre is. A saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani kell. /+6/

8./ Ha az egyesület a beszámolóval kapcsolatos kötelezettségeit elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. /+6/

V. Fejezet / +3 /

22. §. /+6/

Az egyesület törvényességi felügyelete,

a határozatok bírósági felülvizsgálata: / +9/

1./ Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó

bíróság látja el. / +9/

28./

2./ A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági, vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

A törvényességi felügyelet nem irányulhat az egyesület döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára. / +9/

3./ Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek

eredményre, a nyilvántartó bíróság megszünteti az egyesületet. / +9/

4./ Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja kérheti a bíróságtól az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. / +9/

5./ A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett, vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna.

A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. / +9/

6./ Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megvesztegetés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. / +9/

7./ A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. / +9/

23. §. / +9/

Az egyesület törvényességi ellenőrzése /+6/

1./ Az egyesület működése felett az ügyészség – a 2011. évi CLXXV. törvényben, valamint a Ptk-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. /+6/ / +9/

2./ Az ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzi, hogy az egyesület: /+6/

a./ belső /önkormányzati/ szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak /alapszabálynak/, /+6/

b./ működése, határozatai, a döntéshozó szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső szabályzatoknak. /+6/ / +9/

3./ Ha az egyesület működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész keresettel a bírósághoz fordulhat. /+6/

29./

4. / Az ügyész az egyesület törvénysértő határozatának megsemmisítésére irányuló keresetlevelet a határozat meghozatalától számított egy éven belül nyújthatja be. /+6/

5./ A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség szerint /+6/ / +9/

a./ megsemmisíti az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el, /+6/

b./ a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a döntéshozó szervet, /Közgyűlést/ vagy határidő kitűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a döntéshozó szervet, és minderről értesíti az egyesület felügyelő bizottságát is. /+6/ / +9/

c./ ha a törvényes működés nem állítható helyre, vagy a b./ pont szerinti határidő eredménytelenül telt el, az egyesületet megszünteti. /+6/

6./ A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak működése vagy tevékenysége sérti az Alaptörvény C./ cikk 2./ bekezdését. /+6/ / +9/

7./ A bíróság az ügyész keresetére megállapítja az egyesület megszűnését, ha tagjainak száma hat hónapon keresztül 10 fő alá csökken. /+6/ / +9/

8./ Az egyesület - feloszlatása, megszüntetése, vagy megszűnésének megállapítása esetén - a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával

szűnik meg. / +6/ / +9/

24. §. /+6/ / +9/

Az egyesület megszűnése /+6

1./ Jogutódlással történő megszűnés:

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak:

a./ Egyesülettel egyesülhet,

b./ Egyesületekre válhat szét. / +9/

2./ A jogutódlás nélküli megszűnés

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:

a./ Határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt.

b./ A megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett.

30./

c./ Az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.

d./ A tagok kimondják megszűnését.

e./ Az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

f./ Az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.

/ +9/

25. §. /+6/ / +9/

Záró rendelkezések

1./ Minden kérdésben, amelyre vonatkozóan a jelen alapszabály rendelkezést nem tartalmaz, a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2./ Jelen alapszabályzatot az Akasztói Sporthorgász Egyesület közgyűlése a 2003. január 12. napján hozott határozatával jóváhagyta. Egyben az 1996. január 20-án elfogadott Alapszabályzatot hatályon kívül helyezi.

3./ A jelen alapszabályzatot az egyesület közgyűlése a 2005. február 13-án, 2006. február 19-én és 2007. március 4-én hozott határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. / +3 /

4./ Az Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2008.február 17-én hozott határozatával

módosította és egységes szerkezetbe foglalta. / +4 /

5./ Az Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2009. február 8-án hozott határozatával

módosította és egységes szerkezetbe foglalta. / +5/

6./ Az Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2012. március 4-én hozott határozatával

módosította és egységes szerkezetbe foglalta. / +6/

7./ Az Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2012. május 13-án hozott határozatával

módosította és egységes szerkezetbe foglalta. / +7/

8./ Az Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2014. február 16-án hozott határozatával

módosította és egységes szerkezetbe foglalta. / +8/

31./

9./ Az Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2015. február 22-én hozott

határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. / +9 /

10./ Az Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2016. január 24-én hozott

határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. / +10 /

 

Akasztó, 2016. január 24.

 

........................................                               …………………………

Suhajda Antal elnök sk.                                     Hrk János titkár sk.

 

Jelmagyarázat:

A nem jelölt szöveg a 2003. január l2-én elfogadott Alapszabály

+1 a 2005. február 13-i módosítás

+2 a 2006. február 19-i módosítás

+3 a 2007. március 4-i módosítás

+4 a 2008. február 17-i módosítás

+5 a 2009. február 8-i módosítás

+6 a 2012. március 4-i módosítás

+7 a 2012. május 13-i módosítás

+8 a 2014. február 16-i módosítás

+9 a 2015. február 22-i módosítás

+ 10 a 2016. január 24-i módosítás

32./

I g a z o l á s

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. /2/ bekezdése alapján

igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel

a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Akasztó, 2016. január 24.

 

/: Suhajda Antal :/ sk.

az Akasztói Sporthorgász Egyesület

elnöke

 

A Kecskeméti Törvényszék az Alapszabály módosítást a Kecskeméten, 2016. február

19-én kelt Pk. 60.133/1989/53. számú végzésével bejegyezte.

centerb-left.pngcenterb-right.png
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
centerb-left.pngcenterb-right.png
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
centerb-left.pngcenterb-right.png
Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
centerb-left.pngcenterb-right.png
Keresés az interneten
sideb-left.pngsideb-right.png

centerb-left.pngcenterb-right.png
Üzenõfal
Üzenet küldéséhez be kell jelentkezni

Még nem küldtek üzenetet
sideb-left.pngsideb-right.png
sideb-left.pngsideb-right.png