1.pngAkasztói Sporthorgász Egyesület
Felhasználónév:
Jelszó:
 
2.png
2020 September 27 11:01:22
Navigáció
bullet.gif Hírkategóriák
bullet.gif Kapcsolatfelvétel
bullet.gif Horgászversenyek
bullet.gif Magyarország halfajtái
bullet.gif Fogási napló
bullet.gif Katalógusok
bullet.gif Ételek halból
bullet.gif Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
bullet.gif Halgazdálkodásról és a hal védelméröl szóló 2013. évi CII.törény
sideb-left.pngsideb-right.png
Véletlen Képek
sideb-left.pngsideb-right.png










Top Mix

Magyar Horgász

sideb-left.pngsideb-right.png
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Akasztói Sporthorgász Egyesület Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata


Hatályos: 2013. január  hó 01. naptól

Jelen adatvédelmi  adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy a Az Akasztói Sporthorgász Egyesület (székhely: 6221.Akasztó Tubáni u. 13. képviseli: Suhajda Antal elnök  "Adatkezelő") www.akasztoish.hu oldalon elérhető honlapján keresztül és egyéb módon kapott adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.


I.Fogalom meghatározások:


Jelen Szabályzat szempontjából:

1.1    Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

1.2    Különleges adat:
a)    a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
b)    az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

1.3    hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő ? kezeléséhez,

1.4    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

1.5    adatkezelő: jelen esetben az Akasztói Sporthorgász Egyesület amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.7    adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

1.8    nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

1.9    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

1.10    adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

1.11    adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

1.12    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

1.13    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,

1.14    adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

1.15    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


II.    Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei:

2.1    Személyes adat akkor kezelhető, ha
a)    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b)     azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben ? pl. helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.


2.2    Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó az Akasztói Sporthorgász Egyesület képviseli:

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

2.3    Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Fentiek alapján a jelen Szabályzat szempontjából az adatkezelés célja: kommunikáció.

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név,  postai cím, e-mail cím, honlap-cím, telefonszám, egyéb elérhetőségre vonatkozó információk.

2.4    Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának látogatóit.


2.5    Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik fél számára.

2.6    Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

2.7    Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát .


2.8    Az adatkezelő ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az érintettek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az érintettek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy a továbbiakban nem kívánnak hírlevelet kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail címet ugyanazon a weboldalon találhatják meg, amely oldalon az adott szolgáltatást megrendelték.

III.    Érintettek jogai:

3.1    Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések
            kivételével - törlését.

3.2    Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

3.3    A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

3.4    A személyes adatot törölni kell, ha:
a)    kezelése jogellenes,
b)    az érintett kéri,
c)    az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
d)    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
e)    azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

3.5    A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3.6    Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a)    a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
c)    a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett
az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

3.7 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A fenti Szabályzatot az Akasztói Sporthorgász Egyesület Vezetősége a
2012. december 12-én kelt  2.számú határozatával elfogadta, és hatályba lépteti.




Akasztó, 2012. december 12.




                        /Suhajda Antal/ sk.
                                   az egyesület elnöke

centerb-left.pngcenterb-right.png
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
centerb-left.pngcenterb-right.png
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
centerb-left.pngcenterb-right.png
Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
centerb-left.pngcenterb-right.png
Keresés az interneten
sideb-left.pngsideb-right.png

centerb-left.pngcenterb-right.png
Üzenõfal
Üzenet küldéséhez be kell jelentkezni

Még nem küldtek üzenetet
sideb-left.pngsideb-right.png
sideb-left.pngsideb-right.png